Visual

Onderwijsaanbod

Het onderwijs op Het Duin sluit aan bij de toekomst, de interesses en capaciteiten van de leerlingen. We dagen de leerlingen uit zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

We houden daarom rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. We betrekken de leerlingen actief bij hun leerproces en we bieden ze keuzeruimte. Dat wil niet  zeggen dat de leerlingen alleen maar doen wat ze leuk vinden. Wij streven juist na dat ze allemaal een brede basis aan kennis en vaardigheden ontwikkelen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Op alle groepen van Het Duin werkt een leerkracht. Naast de leerkrachten is er in de meeste groepen in meer of mindere mate ondersteuning van een onderwijsassistent. Leraarondersteuners of leerkrachten bieden de praktijkvakken aan. Een vakleerkracht verzorgt de gymnastieklessen.

Onderbouw

De leerlingen starten op Het Duin in de onderbouw. Naast de algemeen-vormende vakken als taal en rekenen maken de leerlingen kennis met de praktijkvakken binnen de school. De vakken bieden we zoveel mogelijk binnen de echte context van school aan (bijvoorbeeld koken of het onderhouden van onze eigen schooltuin). Naast de praktijkvakken bieden we vanaf het tweede leerjaar een aantal praktische leerwerkplekken aan.

Middenbouw

Na twee jaar onderbouw, plaatsen we de leerlingen in een middenbouwgroep. De middenbouw heeft een oriënterend karakter en is gericht op het ontdekken van de talenten en interesses van de leerling. De leerlingen maken voor het eerst kennis met een externe werkervaringsplaats, het Leren Op Locatie (LOL). Ze lopen één of meerdere dagdelen per week stage in een kleine groep onder begeleiding vanuit school. Tijdens de LOL besteden we aandacht aan de werkhouding, het vragen om hulp en andere werknemersvaardigheden ter voorbereiding op de individuele stage in de bovenbouw. Leerlingen gaan meer tijd besteden aan de praktijkvakken binnen school. De cognitieve vakken zijn gericht op het functioneel toepassen van bijvoorbeeld reken- en taalvaardigheden. In de loop van het vierde jaar nemen we een arbeidsinteressetest af.

Bovenbouw

Het vijfde en zesde leerjaar plaatsen we de leerlingen in een bovenbouwgroep. In de bovenbouw starten de leerlingen met een individuele stage buiten de school en passend bij de wensen en mogelijkheden van de leerling. De stage is minimaal twee dagen per week en kan in het laatste jaar uitgebreid worden. We werken gericht aan de toekomst en de uitstroom van de leerlingen. Op school bespreken we de stages van en met de leerlingen. Daarnaast werken de leerlingen aan de doelen die zijn opgesteld in samenspraak met ouders en leerlingen binnen de domeinen, wonen, werken, vrije tijd en burgerschap om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Praktijkvakken

Met het geven van praktijkvakken willen we onze leerlingen beter voorbereiden op een toekomstige arbeidsplaats of dagbesteding. De praktijkvakken bieden we aan in een praktijklokaal. Deze sluiten zoveel als mogelijk aan bij de echte wereld. Naast de vakgebonden doelen werken we ook aan doelen als hulp vragen en hoe pak je een taak aan. Vanaf de onderbouw volgt de leerling een basispakket van een groot aantal praktijkvakken. Op Het Duin bieden we de volgende praktijkvakken aan:

 • Horeca en bakkerij (koken)
 • Algemene Techniek
 • Groenvoorziening
 • Schoonmaak
 • Wonen

Branchegericht certificaat

Afhankelijk van de mogelijkheden en interesses van de leerling is het mogelijk bij voldoende deelnemers, op Het Duin een landelijk erkend Branchegericht certificaat (BGC) te halen van de volgende gebieden:

 • Schoonmaak in de groothuishouding (traditioneel)
 • Winkelmedewerker
 • Werken in de keuken
 • Werken in het groen
 • Woonhulp
 • VCA (Veiligheidscertificaat voor de aannemerij)

Een BGC geeft een leerling meer kans op de arbeidsmarkt. Tijdens de opleiding werken de leerlingen aan doelen van de landelijk gestelde eisen voor het certificaat. Zij werken in kleine groepjes onder begeleiding van een leerkracht/leraarondersteuner binnen een bedrijf of praktijkruimte.

Gymles

Veel beweging vinden we belangrijk op school. Twee keer in de week krijgen de leerlingen gymnastiek of andere bewegingsactiviteiten op school. Daarvoor moeten de leerlingen gymkleding, gymschoenen, zeep en shampoo en een handdoek meenemen.