Visual

(G)MR en ouderraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht en onafhankelijk orgaan dat zich bezighoudt met de besluitvorming over beleid en het functioneren van de school.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders (de oudergeleding) en van het personeel (de personeelsgeleding). De MR overlegt met de teamleider over bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, de besteding van gelden en de veiligheid op school. De wet schrijft precies voor op welke gebieden management en bestuur van een school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en het management het met elkaar eens moeten zijn. Het management heeft voor het schoolplan, formatieplan, schoolbudget, regels op gebied van veiligheid en Arbo instemming van de MR nodig. Naast de formele bevoegdheden van de MR geeft hij ook ongevraagd advies, is hij een klankbord voor de teamleider en een kanaal voor ouders met vragen en/of opmerkingen. De MR van Het Duin, De Oeverpieper, De Duinpieper vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. De teamleider maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan het algemene gedeelte van de vergadering. De omvang van een MR hangt af van het aantal leerlingen. De MR bestaat dit schooljaar uit:

 Oudergeleding:

  • Henk Hartgrink, voorzitter
  • Ilona van Egmond
  • Jack Knetsch

Personeelsgeleding:

  • De Duinpieper – Sandra Raaphorst
  • Het Duin – Anneke Sierat
  • De Oeverpieper – Lisa Garrod

Het reglement van de MR en de notulen van de vergaderingen liggen voor ouders en personeel ter inzage. MR-vergaderingen zijn voor ouders toegankelijk. Heeft u vragen of heeft u belangstelling voor een taak binnen de MR? Neemt u dan contact op via: mrnoordwijk@resonansonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Over het beleid van onze overkoepelende stichting Resonans heeft de MR geen zeggenschap. Het stichtingsbeleid wordt getoetst door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR Resonans). De GMR Resonans bestaat uit een afvaardiging van de MR van de scholen binnen de stichting. Meer informatie over de GMR en zijn samenstelling is te vinden op de website van Resonans.