Visual

Klachten

Overal waar mensen werken ontstaan wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Op Het Duin gaan we er vanuit dat we de misverstanden en fouten kunnen uitpraten en oplossen.

Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u zich wenden tot de teamleider of de interne vertrouwenspersoon van de school. De interne vertrouwenspersoon heeft als taak uw klacht te horen en u door te verwijzen naar de sectordirecteur of een andere instantie.

Interne contactpersonen

De interne contactpersonen van Het Duin zijn mevrouw Dekker en mevrouw Van der Tang. U bereikt hen via e-mail:
fdekker@resonansonderwijs.nl
evandertang@resonansonderwijs.nl.

Klachten over geweld of intimidatie

Bij klachten over seksueel geweld, seksuele intimidatie, ernstig psychisch of fysiek geweld verzoeken we u direct contact op te nemen met de teamleider van de school. Als u van mening bent dat uw klacht niet serieus wordt genomen, dan kunt u ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Verzekering

Voor alle kinderen is via school een aanvullende verzekering afgesloten. Bij schade wordt eerst de eigen verzekering van de leerling benaderd. Mocht dit geen dekking geven dan kan via de schoolverzekering vergoeding aangevraagd worden. Ouders raden wij aan om een (school)ongevallenverzekering af te sluiten. Een kind is dan ook verzekerd voor alle ziektekosten die het gevolg zijn van lichamelijk letsel. De zorgverzekering dekt bepaald lichamelijk letsel niet of tot een bepaald maximum (bijvoorbeeld herstel van schade aan het gebit).

Diefstal/beschadiging

De school is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van eigendommen.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).