Visual

Ouderbijdrage

De school vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de bijdrage en de besteding van het geld stellen we altijd aan het begin van het schooljaar vast.

We stellen de hoogte van de ouderbijdrage vast met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. U ontvangt hierover tijdig bericht. Dit geld besteden we aan festiviteiten zoals onder andere het schoolfeest, barbecue met de leerlingen, excursies en het afscheidsfeest van de leerlingen. Vijf euro is voor de aanschaf van de sleutel voor de lockers van de leerlingen. Zonder de ouderbijdrage is het financieel niet haalbaar om feesten en activiteiten op school te organiseren.

Vrijwillig bijdragen

Wettelijk is bepaald dat de ouderbijdragen vrijwillig zijn. Als u die niet wilt of kunt betalen, hoeft u de reden daarvoor niet aan de school te melden. We sluiten geen enkele leerling uit van deelname aan de activiteiten.

Schoolkampen en schoolreis

Elk jaar gaan de groepen op schoolreis of op schoolkamp. De kosten voor het schoolreis of schoolkamp maken we aan het begin van het schooljaar aan u bekend. Het geld kunt u in één keer of via een spaarregeling betalen. De kosten zijn een vrijwillige bijdrage.

Schoolfeest

Eén keer per jaar organiseren we voor de leerlingen een schoolfeest. Dit schoolfeest heeft een thema en tijdens de avond kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende activiteiten of workshops in de lokalen. In de aula is er gelegenheid om te dansen of naar muziek te luisteren van de DJ. De datum van het schoolfeest maken we in de loop van het schooljaar bekend om onrust onder de leerlingen te voorkomen.